Livscoaching

Livs Coaching

Hvordan ville du like å ta kontroll over livet ditt og drive det fremover raskere?

Livscoaching  baserer seg på ett teamsamarbeid hvor du og din coach arbeider sammen, for å finne ut hva du VIRKELIG ønsker deg – det som du drives mot, men som tilsynelatende er vanskelig å nå. Noen ganger, når vi sikter mot ett resultat, kan hindringer oppstå. Det er da en coach kommer til sin rett. Mens vi jobber sammen finner vi først ut bakgrunnen for hindringen, og begynner å utfordre disse hindringene, en etter en.

Typiske coaching tema kan være:

 • Du er sliten og ønsker mer overskudd og energi.
 • Du ønsker å forbedre resultatene dine.
 • Du ønsker å bli bedre til å takle vanskelige kollegaer.
 • Du opplever at du er på etterskudd med å levere til riktig tid, og ønsker mer kontroll.
 • Du er et ja-menneske og vil bli flinkere til å sette grenser.
 • Du har mistet jobben din, og har behov for bistand på veien til noe nytt.
 • Du vil bli flinkere til å delegere.
 • Du vil bli flinkere til å ta beslutninger.
 • Du har gått lei eller kjeder deg i jobben, og har lyst til å få tilbake gløden, entusiasmen og motivasjonen.
 • Du blir frustrert når du møter på motstand, og har lyst til å finne løsninger med større smidighet og eleganse.
 • Du lurer på om du er i den riktige jobben, og ønsker større klarhet i hva som er riktig for deg.
 • Du kunne tenke deg større balanse mellom jobb og privatliv.
 • Du har alt, men likevel synes du at det er noe som mangler.
 • Du trives godt og gjør en bra jobb, men likevel kunne du tenke deg å strekke deg videre mot nye høyder.

Hvilke fordeler får jeg av å bli coachet av deg?

 • Få hjelp i å sette deg kraftfulle mål som viser vei til din suksess.
 • Få utbytte av profesjonell hjelp og oppfølging.
 • Kontakt meg når du har behov for det.

Hvordan kan vi jobbe sammen?

Jeg kan jobbe med deg på følgende måter:

 • Telefon
 • Skype
 • Messenger
 • Ansikt til Ansikt

Hensikten med coaching er å frigjøre og utvikle potensiale hos den som blir coachet.

Gjennom diverse teknikker blir vedkommende stimulert til bedre å få tak i egne ressurser og ta disse i bruk for å bedre prestasjoner. God coaching vil altså også være effektfullt i forhold til mer personlige utfordringer, eller som et ledd i en mer generell personlig utvikling.

Livscoaching går med andre ord ut på; å jobbe med de viktigste spørsmålene i ditt liv;

Hvilke drømmer har jeg egentlig, og hva skal til for å realisere de ? På hvilke områder i livet vil jeg utvikle meg selv ?

Filosofien i coaching er at ethvert individ er ekspert på seg selv, og at coachen er en effektiv sparringspartner/katalysator som gjennom bl.a. lytteteknikk, intuisjon og selvledelse gjør vedkommende i stand til å ta tak i egne utfordringer og målsetninger. Coachen besitter en del verktøy til bruk for mental trening og bevisstgjøring, noe som vil virke forsterkende i forhold til mestring i løpet av prosessen.

Elementer i coachingprosessen

 • Innledning – avklare roller, om prosessen
 • Nåsituasjon
 • Målet med coachingen – hva er ønsket situasjon?
 • Behov for handling – identifisere gap mellom nåsituasjon og ønsket situasjon – mål
 • Bevisstgjøring – utvikling av tenkemåte, væremåte og læremåte
 • Tiltak, iverksette handling
 • Oppfølging og evaluering

I en omskiftelig verden vil endringskompetanse og selvinnsikt være viktige faktorer som kan være avgjørende for å lykkes uansett hvor du befinner deg i samfunnet. Gjennom en prosess som går over tid vil man på en konstruktiv måte bli bedre kjent med seg selv og utvikle sider av seg selv som kanskje til og med var ukjent på forhånd.

Coachen er en katalysator for at de iboende mulighetene og ressursene som finnes hos den enkelte blir lokket fram; og utviklet. Likeledes vil en coach bidra til at begrensende tankeprosesser (det vi frykter kan gå galt, det vi ikke tror er mulig, etc.), blir gjort om til noe mer konstruktivt. En coach vil også bidra til å få deg på riktig kurs mot målene og ønskede resultater. Selve handlingen er det du som står for.

Det er å anbefale å ta coachingtimer 2 til 4 ganger pr. mnd. i de første 3 månedene. Coachingen kan også foregå pr. telefon.
Coaching betyr å bli trenet. Alle som har hatt en god coach vet hvor virkningsfullt det er.
Mange virksomheter med fokus på ledelse og management skifter i dag ut tradisjonelle former for ledelse med et mer coachende lederskap for å sikre en bedre utvikling og vekst blant medarbeiderne.

Selve coachingen starter med en innledende samtale for å bevisstgjøre hvor du står i dag og hvilke resultater du ønsker å oppnå. Likeledes vil utfordringer, hindringer og barrierer som står i veien for at du skal lykkes bli identifisert. På bakgrunn av denne samtalen, vil det bli utarbeidet et opplegg som er tilpasset dine behov og ønsker.

Hvorfor coaching?

 Mennesker har et større register å spille på enn de fleste kanskje er klar over. Vi har fått lite opplæring i å utvikle det mangfoldet og de iboende mulighetene som finnes hos hver og en av oss. Vi nordmenn er kanskje tilbøyelige til å gå den motsatte veien – vi følger Janteloven. Vi lurer oss selv til å tro at det ikke er mulig å nå lenger enn til et visst nivå. Men det som ofte viser seg, er at selv små forandringer på innsiden, skaper store forandringer på utsiden.
Hvis du visste at du har et større potensiale i deg enn det du per i dag er klar over, ville det da ikke være spennende å utforske deg selv mer og ta i bruk mer av deg selv?

Har du opplevd å bli dratt i alle retninger? Har du tenkt over hvor mye tid du bruker på det du strengt tatt ikke har lyst til, fordi du synes du må? Det er fort gjort å havne i den fella, hvis du ikke har bevisstgjort overfor deg selv hva som er viktig for deg (verdier) og hva du vil (mål og resultater). Dette er et veldig sentralt område innenfor coaching. Når vi ikke er bevisst på dette, blir det mye vanskeligere å prioritere, sette grenser, gjøre valg, ta beslutninger, sette ting i gang, være motivert, holde fokus, handle og skape resultater.
Kanskje du leter i den ytre verden (bruker andre som målestokk) for å finne svar på hva som er riktig og feil?
Eller kanskje du har opplevd at det som er riktig for en person, ikke nødvendigvis behøver å være riktig for en annen?
Coaching er en prosess, hvor blikket rettes innover, og svarene du leter etter finnes i ditt indre. Ville det ikke være nyttig å finne ut hva som er riktig og viktig for deg, slik at du får riktig fokus, og uten at du skal ha dårlig samvittighet av den grunn?

Vi lever i en tid hvor tempoet stadig går fortere og fortere, hvor omstillinger og uforutsigbarhet er blitt en naturlig del av hverdagen, og hvor kravet til effektivitet og produktivitet stadig blir større. Når tempoet er høyt, legger vi også lettere merke til om noe ikke er som det skal være. Folk ”møter veggen”, de blir utbrente, opplever usikkerhet, opplever stress osv. Dette kan være tegn på at det er behov for å tenke i andre baner og /eller gjøre noe på en annen måte. I stedet for å være et offer for omstendighetene, vil du skritt for skritt bli kaptein på egen skute. Du vil gradvis ta kontrollen over din egen adferd. Du vil, litt etter litt, høyne din evne til å øve positiv innflytelse på dine omgivelser. Du vil mer og mer forsterke din evne til å kunne håndtere de utfordringer du møter på din vei. Ville det ikke da være morsommere å leve?

Fokus kun på deg

Coaching er en en-til-en prosess som er høyst personlig, og det jobbes med egenutvikling på et mye dypere plan enn det som kan oppnås på kurs og seminarer, fordi det er deg det fokuseres på hele tiden. Opplegget vil bli skreddersydd dine behov og ønsker.

Coaching passer for privatpersoner som vil ha mer ut av livet på en eller annen måte – de som ønsker seg personlig vekst. Det kan være store forandringer eller mindre forandringer, eller at det er områder hvor man føler behov for finpussing eller flikking. Det kan også være at man befinner seg i en omstillingsfase, og har behov for bistand til å stake ut kursen i riktig retning mot det man ønsker.

Forutseting for et vellykket resultat

For å komme noen vei overhodet, er det viktig at du gjør dette av egen fri vilje og at det ikke oppleves som et press fra omgivelsene.

Coaching krever også en del egeninnsats. Coachen er kun en katalysator som skal bringe deg i riktig retning gjennom å stille bevisstgjørende spørsmål, guide deg igjennom øvelser og tildele deg nødvendige verktøy. Derfor er det viktig at du virkelig ønsker vekst hvis resultatet skal bli vellykket.

Invester i din egen personlige lykke og vekst i dag!